ای عشق در من زنده شو


زندگی به من یاد داداگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در آن موقعیت قرار دهد تا به من ثابت کند "در تاریکی همه شبیه یکدیگریم"