دقت کردین تن آدمی شریف است به جیب آدمیت،دقیقا همین لباس زیباست نشان آدمیت؟نیشخند